Jesteś tutaj: » Regulamin sklepu do 24.12.2014

Menu
Newsletter
Jeśli chcesz mieć aktualne informacje o promocjach i nowościach zapisz się do naszego newslettera!zapisz wypisz

TM24.pl - wózki platformowe - Poznań

TM24.pl - szafki bhp - Poznań

 

PROMAG S.A. - Firma Wiarygodna Finansowo

Regulamin sklepu do 24.12.2014

Regulamin OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ PROMAG S.A.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Kupującym realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej.

Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).


2. OFERTA CENOWA

Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wysyłkowej PROMAG S.A.

Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto bez podatku od towarów i usług (VAT). W momencie wystawienia faktury do cen katalogowych zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.


3. ZAMÓWIENIE

Podstawą realizacji zamówienia jest złożenie zamówienie w systemie sklepowym tm24.pl (lub przesłanie faxem, pocztą lub e-mailem przez Kupującego pisemnego zamówienia). Sprzedawca potwierdzi realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie oddania towaru do dyspozycji Kupującego. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz pieczątką firmową.


4. DOSTAWA

Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Kupującego, będący adresem pocztowym na terenie Polski.

Wyładunek towaru z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Kupującego.

Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem.

Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto oraz sposobu dostawy. Zamówienia o wartości netto przekraczającej 4000 PLN dostarczane są bezpłatnie. Do zamówień o wartości netto 4000 PLN lub mniejszej doliczane są koszty za ich transport zgodne z poniższą tabelą:


Wartość netto zamówienia

Koszt dostawy netto

od 0 do 250 PLN

25 PLN

powyżej 250 do 500 PLN

50 PLN

powyżej 500 do 1000 PLN

80 PLN

powyżej 1000 do 1500 PLN

150 PLN

powyżej 1500 do 3000 PLN 200 PLN

powyżej 3000 do 4000 PLN

250 PLN

powyżej 4000 PLN

transport gratis

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy netto dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego w warunkach promocji.

5. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Kupującego.

Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Kupującego jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.

W przypadku artykułów:

  • w wersji standardowej - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto
  • w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości minimum 30% wartości zamówienia brutto.

Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie, Kupujący pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w wysokości do 30% wartości zamówienia.

6. GWARANCJA

Sprzedawca może udzielić Kupującemu pisemnej gwarancji. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy.

Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Kupujący powiadomił Sprzedawcę pisemnie w terminie udzielonej gwarancji o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.

Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Kupującemu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


7. ZWROT/ WYMIANA TOWARU

Kupujący może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  • towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  • towar nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia na poczet kosztów obsługi. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli towar został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

 

8. REJESTRACJA I ZAKUPY W SKLEPIE TM24.pl

Możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym PROMAG S.A. Kupujący uzyskuje po uprzednim zarejestrowaniu się.

A. Rejestracja Kupującego w sklepie internetowym PROMAG S.A. następuje w momencie wypełnienia i wysłania poprzez mechanizmy sklepu formularza rejestracji Kupującego, do którego dostęp umożliwia link zarejestruj się umieszczony na lewym menu strony w sekcji LOGOWANIE. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza wymagane jest przyjęcie do wiadomości i akceptacja OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PROMAG S.A. oznaczonym w sklepie jako REGULAMIN sklepu internetowego.

Po kliknięciu na przycisk rejestruj Kupujący otrzyma na swój adres list elektroniczny zawierający link aktywujący dostęp do sklepu. Po kliknięciu na ten link i ponownym wejściu na stronę SKLEPU INTERNETOWEGO PROMAG S.A. w celu składania zamówień należy przejść do strefy LOGOWANIE i wpisać nazwę użytkownika (LOGIN) i hasło, które uprzednio zostały podane w formularzu rejestracyjnym i kliknąć „Zaloguj się”. W tym momencie w strefie logowanie pojawia się komunikat o nazwie aktywnego użytkownika/Kupującego i może on dokonywać zakupów w sklepie internetowym PROMAG SA

B. Jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, to aby uzyskać możliwość dokonywania zakupów wystarczy w strefie LOGOWANIE i REJESTARCJA podać swój Login i Hasło, i kliknąć „Zaloguj się” W tym momencie w strefie logowanie pojawia się komunikat o nazwie aktywnego użytkownika/Kupującego i może on dokonywać zakupów w sklepie internetowym PROMAG SA

C. Podstawą realizacji zamówienia jest dodanie po uprzednim zalogowaniu się Kupującego do sklepu PROMAG S.A. zamówienia. Proces składania zamówienia polega na dodawaniu do koszyka wybranych przez Kupującego produktów poprzez kliknięcie na piktogram koszyk.

W każdej chwili po wejściu do Koszyka możliwa jest zmiana ilości zamawianych poszczególnych produktów, a także usuwanie zbędnych. W każdej chwili można wycofać się z procesu składania zamówienia poprzez wylogowanie się z systemu sklepu internetowego PROMAG S.A. i/lub opuszczenie jego strony i/lub usunięcie produktów z koszyka.


9. PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.


Twój koszyk
strzałka Produkty: 0 | strzałka Suma: 0 zł
Koszyk Aktualnie Twój koszyk jest pusty
Logowanie i rejestracja
Twój login lub e-mail:

Hasło:

nie pamiętasz hasła?
zarejestruj się
Kontakt

Zadzwoń do doradcy

Wypełnij formularz kontaktowy! 

Wyślij e-mail!
 

Godziny pracy

Pracujemy

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 8.00 do 17.00

So, Nd zamknięte

Koszty dostawy

Transport gratis przy zakupie powyżej 4000 PLN netto.

Sprawdź koszty dostawy.

Szybkie zamówienie
Nr katalogowy: Ilość:

Właściciel sklepu: Promag S.A.
Rzetelna firma


strzałka Regulamin Sklepu
strzałka Regulamin sklepu do 24.12.2014
Sklep Internetowy tm24.pl

strzałka Odstąpienie od umowy
strzałka Sprzedaż konsumencka do 24.12.2014


strzałka Polityka Prywatności
strzałka Koszty dostawy
strzałka Gwarancja
strzałka Formy płatności
strzałka Czas dostawy
Twoje korzyści

strzałka Reg. Programu Lojalnościowego
strzałka Palety kolorów mebli metalowych

PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11 61-371 Poznań
Departament Sprzedaży Wysyłkowej PROMAG S.A.
tel. +48 61 655 83 24, fax: +48 61 655 82 85, e-mail: wysylka@promag.com.pl
NIP 778-00-40-905, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 085 000 PLN


Kreacja i wdrożenie: IWD.pl